Exam Centre List

Centre Code No. Centre Code Name Centre Name
01 BAN BANGALORE
02 BHA BHAVNAGAR
03 BHO BHOPAL
04 BHU BHUBANESWAR
05 CHA CHANDIGARH
06 CHE CHENNAI
07 COC COCHIN
08 DEL DELHI
09 GUN GUNTUR
10 GUW GUWAHATI
11 HYD HYDERABAD
12 IMP IMPHAL
14 JAM JAMSHEDPUR
13 JMU JAMMU
27 JOR JORHAT
15 KAR KARAIKUDI
16 KOL KOLKATA
17 LUC LUCKNOW
18 NAG NAGPUR
19 PIL PILANI
20 PUN PUNE
21 RAI RAIPUR
22 ROR ROORKEE
23 SRI SRINAGAR
24 THI THIRUVANANATHAPURAM
25 UDA UDAIPUR
26 VAR VARANASI

Best viewed with Browser IE 6+ and Firefox 3+